X
تبلیغات
سالمندان - مقالات من در مورد سالمندی
این وبلاگ در مورد وضعیت سلامت سالمندان می باشد .

بررسی سلامت روانی سالمندان شهر ایلام در سال 1387

 

هادی پیمان1* ، امین صید محمدی1 ، یوسف فتح اللهی1 ، دکتر علی دل پیشه2

 

1.         دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، دانشکده پرستاری و مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی

2.         استادیار اپیدمیولوژی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، دانشکده پزشکی، گروه پزشكي اجتماعی

 

مقدمه و اهداف: ميانگين سني جمعیت جهانی در حال افزايش است. طبق سر شماری سال 1375 ،5 /6 درصد جمعیت ایران را افراد بالای 60 سال تشکیل داده و برآورد گردیده كه تا سال 1400 این میزان به 10 % برسد. مشکلات روانی در دوران سالمندی ، اثرات قابل ملاحظه ای بر وضعیت جسمی، عاطفی و رفتاری آنان بر جای می گذارد. هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی سلامت روانی سالمندان شهر ایلام از دیدگاه خود آنان و تعيين عوامل مرتبط با آن بوده است.

روش تحقیق: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است كه طی آن تعداد 100 نفر از مردان و زنان بالای 60 سال ساکن در شهر ایلام مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها يك پرسشنامه استاندارد شده بود که در دو بخش دموگرافیک و تخصصی (GHQ) تنظیم گرديده بود. از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و حجم نمونه با نرم افزار StatCalc محاسبه گرديد. داده های گرد آوری شده با نرم افزار spss  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش:  میانگین سنی نمونه ها 1/8 ± 2/70 سال ، 34% زن و 33% نمونه ها هیچگونه شغل یا منبع درآمدی نداشتند. در مجموع 40% واحدهای پژوهش، رفع تنهایی را جزء مهمترین نیازهای خود دانسته و 47% تغییراتی را در نحوه انجام کارهای روزانه شان بعد از ورود به دوره سالمندی گزارش نمودند. يك چهارم  افراد مورد مطالعه احساس كاهش قدرت تصمیم گیری نسبت به گذشته داشته اند. بروز مشکل در شناخت زمان، مکان و اشخاص در دوران سالمندی به ترتیب در   24%  ،20% و 21% افراد مورد مطالعه گزارش گردید. بین نیاز به رفع تنهایی بعنوان مهمترین نیاز سالمندان مورد مطالغه (40%) و گروه های سنی رابطه معنی داری از نظر آماری مشاهده شد .(OR=2/2, CI, 1/2-4/3, p=0/01)
بحث و نتیجه گيري: رفع تنهایی از جمله مهمترین نیازهای سالمندان می باشد که با افزايش سن اين نياز واقعي بيشتر احساس مي گردد. افزايش آگاهي خانوارها، تشکیل کانون های بازنشستگی، تامین امکانات رفاهی و برنامه ریزی در جهت پر کردن اوقات فراغت سالمندان به عنوان مهمترین اقدامات در جهت کاهش تنهایی سالمندان توصيه مي گردد.

 

*آدرس: دانشكده  پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي ايلام. Nu85_hadi@yahoo.com 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1387ساعت 9:35  توسط هادی پیمان  |